Hotărâre № 289-СЗ/VII din 16 februarie 2024. — Cu privire la inițiativa legislativă a Adunării Populare a Găgăuziei în Parlamentul Republicii Moldova cu privire la proiectul de lege pentru modificarea a unor acte normative

HOTĂRÂRE

Cu privire la inițiativa legislativă a Adunării Populare a Găgăuziei în Parlamentul Republicii Moldova cu privire la proiectul de lege pentru modificarea a unor acte normative

 

 

În baza articolului 73 al Constituției Republicii Moldova, și alineatului (1) şi (2) al articolului 47 din Legea Republicii Moldova nr. 797/1996 «Cu privire la adoptarea Regulamentului Parlamentului»,

 

Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă prezenta hotărâre:

 

  1. Se aprobă și se trimite în Parlamentul Republicii Moldova în calitate de inițiativă legislativa proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 80/2010, Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018).

 

  1. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua publicării.

 

 

 

Președintele

Adunării Populare a Găgăguziei                                           D.G. CONSTANTINOV

 

 

 

mun. Comrat, 16 februarie 2024.

№ 289-СЗ/VII

 

 

Anexa la hotărârea APG
№ 289-СЗ/VII din 16.02.2024

 

PROIECT

 

LEGEA

Cu privire la modificarea unor acte normative

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

  • — În Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 80/2010 (Monitorul Oficial, anul 2010, nr. 117–118, 357) cu modificările ulterioare, a efectua următoarele modificări:
  1. În partea (2) a articolului 2, după noțiune «Miniștri», a adăuga noțiunile «Guvernatorul” (Bașcan) al Găgăuziei, Președintele al Adunării Populare a Găgăuziei,»;
  2. În partea (1) a articolului 4, după noțiune «organelor», a adăuga noțiunile «Guvernatorul” (Bașcan) al Găgăuziei, Președintele al Adunării Populare a Găgăuziei,»;
  3. A completa articolul (8) cu părțile (62) și (63) după cum urmează:

«(62) numirea personalului în funcția de Guvernatorul (Bașcan) al Găgăuziei se efectuează printr-un act administrativ al Guvernatorului (Bașcanului) Găgăuziei.

(63) numirea personalului în funcția de Președintele al Adunării Populare a Găgăuziei se efectuează printr-un act administrativ al Președintelui Adunării Populare a Găgăuziei.».

  • — În titlul secțiunii II a Tabelului 3 din anexa 3 la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018 (Monitorul Oficial, anul 2018, nr. 441–447, 715), cu modificările ulterioare, după noțiune «Ministru», a adăuga noțiunile «Guvernatorul” (Bașcan) al Găgăuziei, Președintele al Adunării Populare a Găgăuziei,».
  • — Prezenta lege intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Igor GROSU

 

Nr. ___. Chișinău, __ ________ 2024 г.

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legii cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 80/2010 și Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018)

 

1. Numele autorului și, în funcție de circumstanțe, participanților la elaborarea proiectului
 Autorul proiectului: Adunarea Populară a Găgăuziei, potrivit competenței stabilite în articolul 73 din Constituția Republicii Moldova.

Elaborator: Deputatul G.G. Leiciu (gleychu@mail.ru)

2. Motivele care au condus la elaborarea proiectului de act normativ și obiectivele urmărite
    Adoptarea proiectului de lege prezentat este condiționată de necesitatea îmbunătățirii eficienței activităților persoanelor, care ocupă funcții de demnitate publica — primelor persoanelor ale unitității teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia, Guvernatorul (Bașcanul) Găgăuziei și Președintele Adunării Populare a Găgăuziei.

      În conformitate cu art.111 Constituției Republicii Moldova,

     Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova şi soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, în interesul întregii populaţii, problemele cu caracter politic, economic şi cultural.

      În unitatea teritorială autonomă Găgăuzia activează organe reprezentative şi executive potrivit legii.

       În conformitate cu Legea Republicii Moldova privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994:

    Guvernatorul (Başcanul) este persoana oficială supremă a Găgăuziei. Lui i se subordonează toate autorităţile administraţiei publice ale Găgăuziei.

    Guvernatorul Găgăuziei este confirmat în funcţia de membru al Guvernului Republicii Moldova printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova.

    Autoritatea reprezentativă a Găgăuziei este Adunarea Populară, învestită cu dreptul de a adopta acte normative, în limitele competenţei sale.

    Conducerea generală a activităților Adunării Populare a Găgăuziei este efectuată de Președintele Adunării Populare a Găgăuziei.

         Primele persoane din autonomie sunt Guvernatorul (Bașcanul) Găgăuziei și Președintele Adunării Populare a Găgăuziei. Aceste funcții sunt funcții de demnitate publică, care reprezintă autonomia atât în republică, cât și peste hotare.

        Scopul proiectului de lege prezentat este de a spori eficiența activităților primelor persoanelor ale unității Teritoriale Autonome Găgăuzia: Guvernatorul (Bașcanul) Găgăuziei și Președintele Adunării Populare a Găgăuziei.

        Adoptarea proiectului de lege va permite:

    a) asigurarea efecienței a primelor persoanelor din autonomie: Guvernatorul (Bașcanul) Găgăuziei și Președintele al Adunării Populare a Găgăuziei;

    b) consolidarea funcționalității autorităților regionale ale Autonomiei Găgăuze;

    c) îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate la nivel local.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele elaborate în vederea armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
      În contextul integrării europene, pentru asigurarea unei guvernări eficiente, consolidarea funcționalității autorităților regionale din Autonomia Găgăuză, este necesar să se prevadă pentru primele persoane ale unității teritoriale autonome cu statut special  Găgăuzia (Gagauz Yeri), un anumit personal (cabinetul persoanelor), care va organiza agenda, va gestiona fluxul de informații, va asigura comunicarea și cooperarea cu părțile interesate, va oferi recomandări și va consulta acești oficiali
4. Principalele prevederi ale proiectului cu alocarea elementelor noi.
        În proiectul prezentat, se propune modificarea Legii privind statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 80/2010 și Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018), în care să se stabilească un cabinet de persoane pentru primele persoane de autonomie, în număr de patru unități (șef de cabinet; consilier; asistent; secretar), în conformitate cu art. 4 și art. 5 din Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 80/2010.

Principalele obiective ale proiectului de lege sunt:

    a) asigurarea efecienței a primelor persoanelor din autonomie: Guvernatorul (Bașcanul) Găgăuziei și Președintele al Adunării Populare a Găgăuziei;

    b) consolidarea funcționalității autorităților regionale ale Autonomiei Găgăuze;

    c) îmbunătățirea calității serviciilor publice, prestate la nivel local.

5. Motivarea economico-financiara
        Implementarea acestui proiect de lege nu va necesita alocarea de resurse financiare suplimentare din bugetul de stat.

       Cheltuirea mijloacelor financiare pentru întreținerea cabinetul persoanelor Președintelui Adunării Populare și al Guvernatorului Găgăuziei se va efectua din bugetul central al UTA Găgăuzia, pe seama fondurilor proprii, în limitele sumelor prevăzute pentru întreținerea personalul aparatului Adunării Populare și al Direcției Generale a Guvernatorului și Comitetului Executiv al Găgăuziei, în conformitate cu numărul de personal aprobat (concluzia Direcției Generale a Finanțelor din Găgăuzia și calculele sunt anexate).

6. Procedura de încadrare a actului în cadrul normativ actual
     Adoptarea prezentei legi nu va necesita modificarea și invalidarea altor actelor normative.
поделиться

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.