ЗИ-222 — О внесении изменений в некоторые нормативные акты

скачать документы по инициативе

 

KANON

kimi normativ aktlarında diişilmeklär için

 

№ ____ ___.___.-dän 2023

Monitorul Ofiçial № ______________ __.___.-dän 2023

* * *

Parlament kableder bu temel kanonu.

 

St.I. – Sorumnu devlet görevlerini tamannayan kişilerin statusu için Kanonun № 199/2010 (Moldova Respublikasının Ofiţial Monitoru, 2010 y., № 194-196, s. 637) eklentisinä, sorakı diişilmeklärlän, koymaa bu diişilmekleri:

Eklentidä, «Gagauziya Merkez seçim topluşu başı hem sekretarı» laflarından sora eklemää lafları:

«Gagauziya Halk Topluşu Baş Sekretarı».

 

St.II. – Bücet sferasında tek ödek sistemi için Kanonun № 270/2018 (Moldova Respublikasının Ofiţial Monitoru, 2018 y., № 441-447, s. 715) 3-üncü eklentisinä, sorakı diişilmeklärlän, koymaa bu diişilmekleri:

tabliţada 2:

«Gagauziya ATB, Belţ muniţipiyin primariya aparatı» bölümü, «Muniţipal nasaatın sekretarı» laflarının önündä eklemää:

 

A20__ Gagauziya Halk Topluşu Baş Sekretarı 99 7,76

 

St.III. – (1) Bu kanon girer kuvedinä yanvarın 1-indän 2024 yıldan.

(2) Moldova Respublikasının Ofiţial Monitorunda tiparlamaktan sora Hükümet üç ayın içindä lääzım:

 1. a) düzennesin kendi normativ aktlarını bu kanona görä;
 2. b) onaylasın lääzımnı normativ aktlarını bu kanonun statyaları başlasın işlemää deyni.

 

PARLAMENT BAŞI  
   
№   ____ ____. ___________ Kişinöv, 2023 y.  

 

 

AÇIKLAYICI NOT

 

«KİMİ NORMATİV AKTLARINDA DİİŞİLMEKLÄR İÇİN»

KANON PROEKTİNÄ

 

 1. Proekt avtorun hem, duruma görä, geliştirmedä pay alannarın adları.

 

Girişim avtorları: Gagauziya Halk Topluşu deputatı Tarnavskiy A.G.; 0 298 2 33 80; tarnavskiialex@mail.ru

Proektin geliştirmesindä pay alannar: CMI proekti uzmanı – Guseynov İ.S.

 

 1. Normativ aktın proektini geliştirmäk sebepleri hem neetlär.

 

Bu kanon iniţiativasının geliştirmäk sebebi – tamannamaa işleri Halk Topluşu aparatın çalışmak efektivliini üüseltmäk için, angıları belli edili onaylanmış Gagauziya Halk Topluşunu Geliştirmäk Strategiya Planında. Plan hazırlanıldı alarak hesaba «Moldovada Parlament ilerlemesini desteklemäk» UNDP proekt uzmannarın tekliflerini, angılarını destekledi Şveţiya Hükümeti.

 

         Girişimin neeti: kurmaa koşulları Gagauziya Halk Topluşu aparatın çalışmak kalitesini üüseltmäk için.

 

Girişimin temel daavaları:

— Gagauziya Halk Topluşu aparatına deyni onaylamaa tek önetmäk görevini;

— Gagauziya Halk Topluşunda administrativ funkţiyaları kolvermää politika etkisindän;

  — üüseltmää vatandaşların inanını Gagauziyanın özel publik önetmäk kurumnarına.

 

 1. Proektin temel statyaları eni elementlärlän.

 

  Çalışmak süresindä Gagauziya Halk Topluşu aparatını önderleer Gagauziya Halk Topluşu Başı.

  Gagauziya Halk Topluşu deputatlarının işini kuran, politika figurası gibi Gagauziyanın temsil organın başı hep bu vakıt tamannȇȇr Gagauziya Halk Topluşu aparatın administrator görevini.

  Gagauziya Halk Topluşu aparatın strukturasına girer birkaç bakannık, bölüm hem izmet, angıların yok tek öndercisi (meneceri) maasuz bilgilärlän publik önderlemesindä hem kadro politikasında.

  Onun erinä Gagauziya Halk Topluşu aparatını önderleer politika figurası – Gagauziya Halk Topluşu Başı. Ama Başın, konstituţiya imperativliin etkisinä görä ya da vatandaşların inan etkisinä görä, diil lääzım olsun menecer administartiv görevi için lääzımnı özel üüretimi, bilgileri, kendili hem iş kaliteleri.

  Bölä durum iisilder Gagauziya Halk Topluşu aparatın çalışmak efektivliini hem önderlemäk sisteminin politikaya girmesini. Bu da azaldȇr Gagauziya Halk Topluşunun, gagauz halkının özel publik önderlemäk statuslu temsil hem etkili organın, iş verimniini.

  Kanon iniţiativası teklif eder diiştirmää olan durumu da doorudulu diiştirmää bölä milli Kanonnarı:

  — Kanon Sorumnu devlet görevlerini tamannayan kişilerin statusu için № 199/2010;

  — Kanon Bücet sferasında tek ödek sistemi için № 270/2018.

  Kanon iniţiativası teklif eder Gagauziya Halk Topluşu aparatında açmaa eni tek önderlemäk görevini – Gagauziya Halk Topluşu Baş Sekretarı.

  Bu görev girdirilecek sorumnu devlet görevleri listesinä hem bücet sferasında tek ödek sisteminä.

 

 1. Finans-ekonomika kanıtlaması.

Kanon statyalarını tamannamak için diil lääzım ek finans araçları Moldova Respublikasının devlet bücetindän.

Eni önderlemäk görevini finanslamak için lääzımnı araçlar verileceklär Gagauziya Halk Topluşu aparatın struktura diişilmeklerindän hem Gagauziya Halk Topluşu aparatı için Gagauziya bücetindän verilän finans kaynakların daadılmasından.

 

 1. Geçerli normativ bazaya aktı uygulamak sıralıı.

  Bu kanon iniţiativasının kabledilmesi için lääzım yapmaa diişilmekleri Moldova Respublikasının hem Gagauziya ATB-nin kanonnarında.

 

 1. Proektin uzlaştırılması hem publik fikir paylaşması.

  Kanon iniţiativası ilerleyecek Kararları kabletmäk proţesin açıklıı için № 239/2008 Kanonun statyalarına görä hem Gagauziya Halk Topluşu Reglamenti için № 2/2012 erli Kanonuna görä.

  Ekspertiza hem sonuç için kanon girişimi yollanacek:

  — Gagauziya Halk Topluşu devamnı komisiyalarına;

  — Gagauziya Bakannık Komitetinä;

  — Gagauziya primarlar birliinä;

  — Halk advokatı ofisinä;

  — Moldova Respublikası Hükümetinä.

 

 1. Korupţiyaya karşı ekspertiza sonuçları.

  _____________________________________________________________

 

 1. Uymak ekspertizası sonuçları.

  _____________________________________________________________

 

 1. Hak ekspertizası sonuçları.

  Kanon proekti uyȇr Konstituţiya, Gagauziya ayırı hak statusu için № 344/1994 Kanonun, Normativ aktlar için № 100/2017 Kanonun statyalarına da bozmȇȇr Moldova Respublikasının hak sistemini.

 

 1. Başka ekspertizaların sonuçları.

  Hak ekspertizası hem sonuç için kanon iniţiativası yollanacek:

  — Moldova Respublikası Hükümeti yuridik bakannıına;

  — Gagauziya Halk Topluşu yuridik bakannıına;

  — Gagauziya yustiţiya bakannıına.

 

 

 

LEGEA

pentru modificarea unor acte normative

 

№ ____ din ___.___.2023

Publicat : _________ în Monitorul Oficial Nr. __________

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Art. I. – În anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La anexa, după sintagma ”Preşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia” se introduce textul ”Secretar general al Adunării Populare a Găgăuziei”.

Art. II. – În anexa 3 la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441–447, art. 715), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

în tabelul 2 compartimentul „UTA Găgăuzia, Aparatul Primăriei municipiului Bălți”, se completează cu următorul cuprins:

 

A20__ Secretar general al Adunării Populare a Găgăuziei 99 7,76

 

Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

 1. a) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
 2. b) va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

 
   
№   ____ ____. ___________ Chișunău, 2023  

 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ

 

LA PROIECTUL LEGII

«PENTRU MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE»

 

 1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului.

 

Autorii inițiativei: deputat al Adunării Populare a Găgăuziei Tarnavskii A.; 0 298 2 33 80; tarnavskiialex@mail.ru

Participanți la elaborarea proiectului: expert în cadrul proiectului CMI — Guseinov I.

 

 1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

 

Motivul principal al elaborării acestei inițiative legislative este implementarea măsurilor de sporire a eficienței activității Adunării Populare, stipulate în Planul de dezvoltare strategică a Adunării Populare a Găgăuziei, elaborat ținând cont de recomandările experților din cadrul proiectului PNUD «Suport pentru dezvoltarea parlamentară în Moldova», susținut de Guvernul Suediei.

Scopul inițiativei: asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea calității și funcționalității activității aparatului Adunării Populare a Găgăuziei.

Principalele obiective ale inițiativei sunt:

— crearea unui post de conducere unitar pentru aparatul Adunării Populare a Găgăuziei;

— depolitizarea funcțiilor administrative în Adunarea Populară a Găgăuziei;

         — creșterea nivelului de încredere a cetățenilor față de instituțiile administrației publice de nivel special din Găgăuzia.

 

 1. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

________________________________________________________________

 

 1. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi.

 

Aparatul Adunării Populare a Găgăuziei este condus de președintele Adunării Populare a Găgăuziei de-a lungul istoriei sale.

Președintele organului reprezentativ al Găgăuziei, care este o figură politică ce asigură organizarea activităților deputaților Adunării Populare a Găgăuziei, îndeplinește în același timp și funcția de administrator al aparatului Adunării Populare a Găgăuziei.

Structura aparatului Adunării Populare a Găgăuziei este formată din mai multe direcții, departamente și servicii care nu au un singur șef (manager) cu experiență specială în domeniul administrării publice și politicii de resurse umane.

Dimpotrivă, structura aparatului Adunării Populare a Găgăuziei este condusă de o figură politică, în persoana președintelui Adunării Populare a Găgăuziei, care nu este obligat, din cauza imperativului constituțional al mandatului sau al mandatului de încredere al cetățenilor, să aibă studii speciale, competențe, calități personale și de afaceri necesare pentru o funcție administrativă managerială.

Situația actuală reduce eficiența activității și politizarea sistemului de gestionare a personalului din cadrul aparatului Adunării Populare a Găgăuziei, ceea ce, în cele din urmă, diminuează funcționalitatea Adunării Populare a Găgăuziei în ansamblu, în calitate de organ reprezentativ și competent al poporului găgăuz cu un statut special al administrației publice.

Inițiativa legislativă urmărește să schimbe situația actuală și urmărește să modifice următoarele legi naționale:

         — Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

         — Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Inițiativa legislativă prevede introducerea unei noi funcții unice de conducere în cadrul aparatului Adunării Populare a Găgăuziei — secretarul general al Adunării Populare a Găgăuziei.

Această funcție va fi implementată în lista funcțiilor persoanelor cu funcţii de demnitate publică și în sistemul unitar de salarizare în sectorul public.

        

 1. Fundamentarea economico-financiară

Realizarea prevederilor proiectului de lege nu necesită alocarea de resurse financiare suplimentare de la bugetul de stat al Republicii Moldova.

Resursele financiare necesare pentru finanțarea noii funcții de conducere vor fi asigurate prin modificări interne în structura aparatului Adunării Populare a Găgăuziei și prin realocarea corespunzătoare a resurselor financiare de la bugetul central al Găgăuziei pentru întreținerea aparatului Adunării Populare a Găgăuziei.

 

 1. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Adoptarea acestei inițiative legislative necesită modificări ale legislației actuale a Republicii Moldova și a UTA Găgăuzia.

 

 1. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Inițiativa legislativă va fi promovată în conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Legii locale nr. 2/2012 privind Regulamentul Adunării Populare a Găgăuziei.

         Inițiativa legislativă va fi transmisă spre expertiză și avizare la:

         — Comisiile permanente ale Adunării Populare a Găgăuziei;

         — Comitetul executiv al Găgăuziei;

         — Asociația primarilor din Găgăuzia;

         — Oficiul Avocatului Poporului;

         — Guvernul Republicii Moldova.

 

 1. Constatările expertizei anticorupție _____________________________________________________________

 

 1. Constatările expertizei de compatibilitate

         _____________________________________________________________

 

 1. Constatările expertizei juridice

Proiectul de lege este în conformitate cu prevederile Constituției, Legii nr. 344/1994privind statutul juridic special al Găgăuziei, Legii nr. 100/2017 privind actele normative și nu depășește cadrul sistemului juridic al Republicii Moldova.

 

 1. Constatările altor expertize

Inițiativa legislativă va fi transmisă pentru expertiză și aviz juridic la:

         — Direcția juridică al Parlamentului Republicii Moldova;

         — Direcția juridică al Adunării Naționale a Găgăuziei;

            — Direcția de Justiție al Găgăuziei.

 

 

 

 

З А К О Н

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

 

№ ____ от ___.___.2023

Мониторул Офичиал № ______________ от ___.___.2023

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

 

Ст.I. – В приложение к Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности, № 199/2010 (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 194-196, ст.637), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

Приложение, после позиции «Председатель и секретарь Центрального избирательного совета Гагаузии», дополнить позицией следующего содержания:

«Генеральный Секретарь Народного Собрания Гагаузии».

 

Ст.II. – В приложение 3 к Закону о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере № 270/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 441-447, ст.715), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

в таблице 2:

раздел «АТО Гагаузия, аппарат Примэрии муниципия Бэлць» перед позицией «Секретарь муниципального совета» дополнить позицией следующего содержания:

 

A20__ Генеральный Секретарь Народного Собрания Гагаузии 99 7,76

 

Ст.III. – (1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

(2) Правительству в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона в Официальном мониторе Республики Молдова:

 1. a) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
 2. b) утвердить нормативные акты, необходимые для введения в действие положений настоящего закона.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА  
   
№   ____ ____. ___________ Кишинэу, 2023 г.  

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

К ПРОЕКТУ ЗАКОНА

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ»

 

 1. Наименование автора и, в зависимости от обстоятельств, участников разработки проекта.

 

Авторы инициативы: депутат Народного Собрания Гагаузии Тарнавский А.Г.; 0 298 2 33 80; tarnavskiialex@mail.ru

Участники разработки проекта: эксперт проекта CMI – Гусейнов И.С.

 

 1. Причины, обусловившие разработку проекта нормативного акта, и преследуемые цели.

 

         Основная причина разработки настоящей законодательной инициативы – реализация мер по повышению эффективности деятельности аппарата Народного Собрания, обозначенных в утверждённом Стратегическом Плане развития Народного Собрания Гагаузии, разработанного с учётом рекомендаций экспертов проекта UNDP «Поддержка парламентского развития в Молдове», поддержанного Правительством Швеции.

 

         Цель инициативы: обеспечение условий для повышения качества и функциональности деятельности аппарата Народного Собрания Гагаузии.

 

Основные задачи инициативы:

— установление унитарной управленческой должности для аппарата Народного Собрания Гагаузии;

— деполитизация административных функций в Народном Собрании Гагаузии;

  — повышение уровня доверия граждан к институтам публичного управления особого уровня Гагаузии.

 

 

 1. Описание степени совместимости для проектов, разработанных в целях гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза

_____________________________________________________________

 

 1. Основные положения проекта с выделением новых элементов.

 

  Аппаратом Народного Собрания Гагаузии на протяжении всей истории деятельности руководит Председатель Народного Собрания Гагаузии.

  Председатель представительного органа Гагаузии, который является политической фигурой, обеспечивающей организацию деятельности депутатов Народного Собрания Гагаузии, одновременно выполняет функцию администратора аппарата Народного Собрания Гагаузии.

  Структура аппарата Народного Собрания Гагаузии состоит из нескольких управлений, отделов и служб, которые не имеют единого руководителя (менеджера) со специальными знаниями в области публичного управления и кадровой политики.

  Вместо этого, структурой аппарата Народного Собрания Гагаузии руководит политическая фигура, в лице Председателя Народного Собрания Гагаузии, который не обязан, в силу конституционной императивности мандата или мандата доверия граждан, иметь специального образования, компетенций, личных и деловых качеств, необходимых для менеджерской административной должности.

  Настоящая ситуация приводит к снижению эффективности деятельности и политизации системы управления персоналом аппарата Народного Собрания Гагаузии, что в конечном итоге снижает функциональность Народного Собрания Гагаузии в целом, как представительного и правомочного органа гагаузского народа, имеющего особый статус публичного управления.

  Законодательная инициатива призвана изменить существующую ситуацию и направлена на внесение изменений в следующие национальные Законы:

  — Закон о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199/2010;

  — Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере № 270/2018.

  Законодательная инициатива предусматривает введение новой единой управленческой должности в аппарате Народного Собрания Гагаузии – Генеральный Секретарь Народного Собрания Гагаузии.

  Указанная должность будет имплементирована в перечень ответственных государственных должностей и в единую систему оплаты труда в бюджетной сфере.

 

 1. Финансово-экономическое обоснование.

Реализация положений проекта Закона не требует выделения дополнительных финансовых средств из государственного бюджета Республики Молдова.

Финансовые средства, необходимые для финансирования новой управленческой должности будут выделены за счет внутренних изменений структуры аппарата Народного Собрания Гагаузии и соответствующего перераспределения финансовых ресурсов центрального бюджета Гагаузии на содержание аппарата Народного Собрания Гагаузии.

 

 1. Порядок включения акта в действующую нормативную базу.

  Принятие настоящей законодательной инициативы требует внесения изменений в действующее законодательство Республики Молдова и АТО Гагаузия.

 

 1. Согласование и публичное обсуждение проекта.

  Законодательная инициатива будет продвигаться в соответствии с положениями Закона № 239/2008 о прозрачности процесса принятия решений и местного Закона № 2/2012 о Регламенте Народного Собрания Гагаузии.

  Законодательная инициатива будет направлена на экспертизу и заключение в адрес:

  — постоянных комиссий Народного Собрания Гагаузии;

  — Исполнительного Комитета Гагаузии;

  — Союза примаров Гагаузии;

  — Офиса Народного адвоката;

  — Правительства Республики Молдова.

 

 1. Заключение антикоррупционной экспертизы.

  _____________________________________________________________

 

 1. Заключение экспертизы совместимости.

  _____________________________________________________________

 

 1. Заключение правовой экспертизы.

  Законопроект соответствует положениям Конституции, Закона об особом правовом статусе Гагаузии № 344/1994, Закона о нормативных актах № 100/2017 и не выходит за рамки правовой системы Республики Молдова.

 

 1. Заключения других экспертиз.

  Законодательная инициатива будет направлена на правовую экспертизу и заключение в адрес:

  — юридического управления Парламента Республики Молдова;

  — юридического управления Народного Собрания Гагаузии;

  — управления юстиции Гагаузии.

поделиться

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.