ОФИЦИАЛЬНО. РЕЖИМ РАБОТЫ БЮДЖЕТНИКОВ, С 4 МАЯ 2020 ГОДА.

BidjetCOVID19

Публикуем Вам выдержки последнего решения Национальной Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям, принятого 29 апреля 2020 года.

В связи с отсутствием текста на русском языке, публикуем собственный неофициальный текст перевода.

1. Начиная с 4 мая 2020 года, в период чрезвычайного положения бюджетные учреждения будут внедрять специальный режим работы и оплаты труда в соответствии с пунктом 6 Распоряжения номер 6 от 26 марта 2020 КЧС Республики Молдова.

1. Începînd cu data de 04 mai 2020, în perioada stării de urgență, unitățile bugetare vor aplica regimul special de lucru și de remunerare a muncii în conformitate cu punctul 6 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

 

2. В пункте 6 распоряжения номер 6 от 26 марта 2020 КЧС РМ, подпункт 6.4. изменится и будет иметь следующее содержание:

2. La punctul 6 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, subpunctul 6.4. se modifică și va avea următorul cuprins:

 

6.4. распоряжение через административный акт руководителя подразделения, в зависимости от специфики деятельности и необходимости:

6.4.1. привлечения на работу персонала, строго необходимого для обеспечения функциональности учреждения, деятельность которого требует обязательного присутствия на рабочем месте;

„6.4. dispunerea, prin act administrativ unilateral al conducătorului unității, în funcție de specificul activității și de nevoi:

6.4.1. a atragerii la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu;

 

6.4.2. работа на дому для персонала, деятельность которых не требует обязательного присутствия на рабочем месте, но может быть обеспечено на расстоянии. На период осуществления деятельности на дому, работники выполняют специальные функции, которые они имеют. Работодатель имеет право проверять деятельность работников на дому. Конкретный способ достижения контроля деятельности будет взаимно согласован посредством электронных коммуникаций. Расчет заработной платы будет осуществляться в полном объеме в соответствии с законом 270/2018 об единой системе оплаты труда в бюджетном секторе;

6.4.2. a muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică. Calcularea salariului se va efectua în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

 

6.4.3. предоставление полного/частичного неиспользованного отпуска или дополнительных дней отдыха для персонала, который не вписывается в ситуации, описанные в пунктами 6.4.1. и 6.4.2.;”.

6.4.3. a acordării totale/parțiale a concediului de odihnă nefolosit sau de odihnă suplimentar pentru personalul, care nu se încadrează în situațiile descrise la punctele 6.4.1. și 6.4.2.;”.

 

3. В отступление от положений   ст. 158 п. (1) Трудового кодекса №154/2003, оплата труда работников бюджетных единиц, привлеченных к работе (с присутствие в офисе или по месту жительства) в дни, объявленные выходными: 30-31 марта, 01-3 апреля, 07-17 апреля, 21-24 апреля и 27-30 апреля, осуществляется в обычном/одинарном режиме/размере.

3. Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (1) din Codul muncii nr. 154/2003, remunerarea muncii salariaților unităților bugetare, atrași la muncă (cu prezența în oficiu sau de la domiciliu) în zilele declarate libere de 30-31 martie, 01-03 aprilie, 07-17 aprilie, 21-24 aprilie și 27-30 aprilie, se efectuează în mărime ordinară.

Дата публикации: 30 апреля, 2020
поделиться

Похожие материалы

Демократия и Диалог: Встреча Спикера НСГ с делегацией ПАСЕ

6 февраля 2024 года в Народном Собрании Гагаузии состоялась встреча спикера НСГ Дмитрия Константинова с содокладчиками Комиссии по наблюдению Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Во

Читать полностью »

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.