ЗАКОН № 56-ХХ/VII от 15 марта 2024 г. — О внесении изменений и дополнений в Уложение Гагаузии (Гагауз Ери) № 28-XXX/I от 14.05.1998 г.

скачать закон

 

KANON №56
2024 yılın mardın 15-dän

Gagauziya (Gagauz Eri) Temel Kanonun № 28-XXX/I 14.05.1998 y. diişilmekleri hem eklentileri için

 

         Gagauziya Halk Topluşu kableder bu kanonu

 

Statya 1. Gagauziya (Gagauz Eri) Temel Kanonunda № 28-XXX/I – 14.05.1998 y., aşaadakı diişilmeklärlän hem eklentilärlän, koymaa aşaadakı diişilmekleri hem eklentileri:

 1. Statyada 45:

tek payı nışannamaa pay (1);

payda (1) sözleri «üç (3) ayın içindä» diiştirmää sözlerä «ilk pazar günü»;

eklemää pay (2) aşaadakı içindekisinnän:

«(2) Kendi kendini daatmak ya da Gagauz Eri Başkanı inițiativasına görä daatmak durumda, bu Temel Kanonun 68 statyasının 10) punktuna görä, Halk Topluşu deputatları seçimneri yapılêr karar almaktan sora üç ay içindä».

 

 1. Statyada 46:

           tek payı nışannamaa pay (1);

           paya (1) eklemää bir cümlä aşaadakı içindekisinnän:

        «Bu dönemdä Gagauz Eri Temel Kanonunda olmaz yapmaa diişilmäk hem olmaz kabletmää, diiştirmää ya da tanımaa kuvedini kaybedän erli kanonnarı, sıradışı, kuşatmak ya da cenk durumundan kaarä.»;

           eklemää pay (2) aşaadakı içindekisinnän:

           «(2) Gagauz Eri Halk Topluşunun önceki deputatları tarafından incelemäk için kabledilmiş kanon proektleri bakılêr eni seçilmiş Halk Topluşunnan Gagauz Eri Halk Topluşu Reglamentinin proțedurasına uygun olarak.».

 

 1. Statyada 47 sözleri «Gagauz Erinin Tribunalı» diiştirmää sözlerä «Komrat Apeläțiya palatası».

 

 1. Statyada 48:

payda (1) sözü «yaşayan» diiştirmää sözlerä «yaşamış Gagauziya teritoriyasında en az üç yıl hem yaşêêr en az 12 ay»;

eklemää pay (11) aşaadakı içindekisinnän:

    «(11) Gagauz Eri Halk Topluşuna seçimneri yapılmasında seçim hakı var Moldova Respublikası vatandaşlarında, angıları yaşêêrlar Gagauziya teritoriyasında en az üç yıl hem en az 12 ay uygun seçim bölgesindä.»

 

 1. Statyayı 49 açıklamaa aşaadakı redakțiyada:

«Statya 49

 • Deputat olmaz izlensin ya da yuridik sorumnuluuna çekilsin seçimdä pay alması için ya da görüşlerini açıklaması için mandatını tamannamakta.
 • Deputatı daava sorumnuluuna kabaat için ya da suç için çekmää deyni, korupțiya uurunda yaptıklardan kaarä, lääzım ilkin onu seslemää Gagauz Eri Halk Topluşu toplantısında.».

 

 1. Statyada 51:

punktta 6) sözleri «, Gagauz Eri dolay administrațiya başını işä almaa ya da iştän çıkarmaa kayıllıı vermää» çıkarmaa;

punktta 8) «iştän çıkarmaa» sözdän sora eklemää sözleri «kanonda belli edildii gibi»;

punktu 9) açıklamaa aşaadakı redakțiyada:

«9) Gagauz Eri Başkanının kararlarını hem buyurduklarını, Bakannık Komitetinin hem Gagauz Eri başka publik organnarının kararlarını daava instanțiyasında ret etmää, eer onnar karşı gidärsä Temel Kanona hem erli kanonnara»;  

punktta 11) «onaylamaa» sözündän sora eklemää sözü  «strategiyaları», «dolay ortamı» sözündän sora sa eklemää sözleri «hem dä onnarın tamannanması uurunda kontrol yapmaa»;

punktta 18) sözleri «hem kontrol altında tutmaa» diiştirmää sözlerä «hem onu tamannamak için raportları kaavilemää»;

eklemää punktları 20), 21) и 22) aşaadakı içindekisinnän:

«20) Moldova Respublikası Parlamentinä kanon inițiativası hakı;

    21) Gagauz Eri Başkanını hem Gagauz Eri Halk Topluşu deputatlarını yuridik sorumnuluuna çekmää kayıllık vermää. Kayıllık veriler Gagauz Eri Halk Topluşu deputatlarının 2/3 seslerinnän;

    22) kuvettä bulunan kanonnara görä belli edili başka kompetențiyalar».

 

 1. Statyaya 52 eklemää pay (4) aşaadakı içindekisinnän:

«(4) Gagauz Eri Halk Topluşu Başı seçilmediysä kuruluş topantısından sora 60 gün içindä, Halk Topluşu sayılêr kanonca daadılmış. Bu durumda Gagauz Eri Başkanı yayınnêêr Gagauz Eri Halk Topluşunu daatmasını konstatat etmäk için Kararı hem belli eder eni seçimneri. Eni seçimneri gerçekleştirer Gagauz Eri merkez seçim komisiyası Gagauz Eri Halk Topluşunun daatım konstatațiyası datasından en geç üç ay içindä.».

 

 1. Statyada 53 «gagauz dilini lääzım bilsin» sözdän sora eklemää sözleri «hem yaşasın Gagauz Eri teritoriyasında».

 

 1. Punktta 6) pay (1) statya 55 «aparatının işinä» sözdän sora eklemää sözü «organizațiyayı».

 

 1. Statyada 56:

payı (3) çıkarmaa;

payda (4) «deputatların taa çoyunun seslerinnän» sözlerdän sora eklemää sözleri «ya da referendumnan»;

payda (7) «kanon tekstindä başka türlü diilsä» sözlerdän sora eklemää sözleri «, ama yayınnandıı datadan diil taa ileri».

 

 1. Statyada 57:

    tek payı nışannamaa pay (1);

    eklemää payları (2) и (3) aşaadakı içendekisinnän:

«(2) Cümnenin hem Gagauz Erinin en önemni yaşamak soruşları çıkarılêr referenduma.

 • Referendum sonuçlarına görä kabledilän kanonnarın Gagauz Eri teritoriyasında var en üüsek yuridik kuvedi.».

 

 1. Statyada 61:

eklemää payı (11) aşaadakı içindekisinnän:

 «(11) Gagauz Eri Başkanı seçimneri geçiriler önceki Gagauz Eri Başkanının etki dönemi bittiktän sora ilk pazar günü.».

payı (2) açıklamaa aşaadakı redakțiyada:

«(2) Gagauz Eri Başkanı seçimneri sayılêr gerçekleşmemiş, eer ilk turda ya da ikinci turda ses vermektä pay aldıysa seçimci listelerinä koyulan kişilerdän üçtä birindän azı. Seçilmiş sayılêr kandidat, angısı kableder seçimdä pay alan seçimcilerin yarısından zeedä seslerini.»;

payda (3) sözleri «Gagauz Eri Tribunalı» diiştirmää sözlerä «Komrat Apeläțiya palatası».

 

 1. Statyada 62:

payda (1) «Moldova Respublikasının vatandaşı» sözdän sora eklemää sözleri «kimin var seçim hakı», «Gagauziyada» sözdän sora sa eklemää sözleri «en az 10 yıl»;

eklemää payı (3) aşaadakı içindekisinnän:

«(3) Kendi mandatını tamannamak dönemindä Gagauz Eri Başkanı lääzım yaşasın Gagauz Eri teritoriyasında.».

 

 1. Statyaya 63 eklemää payı (3) aşaadakı içindekisinnän:

        «(3) Gagauz Eri Başkanı seçimneri geçirirkän, seçim hakı var Moldova Respublikası vatandaşlarında, kim yaşêêr Gagauz Eri teritoriyasında en az üç yıl.».

 

 1. Payı (2) statyanın 64 açıklamaa aşaadakı redakțiyada:

        «(2) Emin ediler gagauz dilindä yortulu durumda Gagauz Eri Halk Topluşunun maasuz toplantısında seçimnerin sonuçlarını haberlemektän sora 30 gün içindä, ama önceki Gagauz Eri Başkanının etkileri bittiktän sora, diil taa ileri.».

 

 1. Statyada 68:

punktta 3) «kuruluşunu» sözdän sora eklemää sözleri «hem kadrosunu»,   «Komitetinin» sözdän sora sa sözleri «kadrolarını hem» çıkarmaa;

punktu 10) açıklamaa aşaadakı redakțiyada:

«10) frakțiyalar hem Halk Topluşu Prezidiumu arasında danışmaklardan sora var hakı daatmaa Halk Topluşunu şu sebeplerä görä:

а) Gagauz Eri Bakannık Komitetini onun kadrosu için teklifi verdiktän sora 45 gün içindä kuramamak durumda, eer Gagauz Eri Bakannık Komiteti kadrosu uurunda Gagauz Eri Başkanının teklifi en az iki kerä ret edildiysä, kuvettä bulunan kanonnara uygun olarak;

б) Gagauz Eri büceti için kanon proekti iki ay içindä engellendii durumda;»;

eklemää punktu 101) aşaadakı içindekisinnän:

«101) Gagauz Eri Halk Topluşunu süresindän ileri olmaz daatsın seçimnerdän sora bir yıl içindä, bu statyanın 10) punktunda açıklanan sebeplerä görä, hem dä Gagauz Eri teritoriyasında kanon şartlarında bildirilän sıradışı durum dönemindä, hem Gagauz Eri Başkanının etkileri bitmesinä kadar altı ay içindä.»; 

punktta 11) «devletä karşı gidennärlän» sözlerdän sora eklemää sözleri «hem avtonomiyanın Güvennik nasaatı»; 

punktta 16) «hem» sözdän sora eklemää sözü «görevdän»;

eklemää punktu 17) aşaadakı içindekisinnän:

«17) kanonun tarafından şartlara hem nizama görä etkilendirer temsilcileri Moldova Respublikasının devlet investițiya fondlarının  nasaatlarına hem başka administrativ organnara.». 

 

 1. Statyada 70:

    payda (3) «Gagauz Eri Başkanını çıkarmak için» sözlerdän sora eklemää sözleri «seçilmiş deputatların üçtä iki seslerinnän»;

    eklemää payı (4) aşaadakı içindekisinnän:

    «(4) Gagauz Eri Başkanı çıkarılêr görevindän kanona görä referendum sonuçlarını onaylamak günündän daavanın kararınnan.»

 

 1. Statyayı 71 aşaadakı redakțiyada:

«Statya 71.

    (1) Gagauz Eri Başkanı görevi olêr vakant etkilär zamanı bittii, görevindän çıkmak, 70 statyaya görä görevindän çıkarılmak, görevini tamannamaa heptän kolaylık olmamak ya da ölüm durumda. 

(2) Gagauz Eri Başkanının görevdän çıkarılması için bildiri veriler Halk Topluşuna, angısı onu göz önünä alêr hem bildirer görevi vakant.

(3) Eer Gagauz Eri Başkanı saalık durumu ya da başka obyektiv sebeplerä görä tamannayamarsa kendi funkțiyalarını, geçici olarak onun funkțiyaları geçer Gagauziya Bakannık Komiteti Başına.      

(4) Gagauz Eri Başkanının kendi funkțiyalarını 60 gündän zeedä tamannayamadıını onaylêêr daava instanțiyası 30 gün içindä danışmaktan sora.   

(5) Gagauz Eri Başkanı görevi vakant olduu zaman, Halk Topluşu belli eder Gagauz Eri Başkanı seçimnerini, angıları geçer vakansiya olduundan sora en geç üç ay içindä.».

 

 1. Statyada 72:

payda (2) «Bakannık Komitetin» sözdän sora eklemää sözleri «strukturasını hem»;

eklemää payı (4) aşaadakı içindekisinnän:

«(4) Bakannık Komiteti azaları lääzım bilsinnär gagauz dilini.».

 

 1. Statyada 74:

payda (1) «Gagauziyanın dolay Başları» sözlerdän sora eklemää sözleri «hem kanonda belli edilän başka kişilär»;

payda (4) sözleri «Milli Korunma Müdürlüün» diiştirmää sözlerä «İnformațiya hem güvennik izmeti», «ministruylan» sözü diiştirmää sözlän «direktorlan», sözü «Ministerlii» çıkarmaa.

 

 1. Statyada 75:

payda (2) «Başkanın karşısında» sözlerdän sora eklemää sözleri «hem Halk Topluşunnan maasuz toplantısında».

 

 1. Statyada 76:

tek payı nışannamaa pay (1);

payda (1):

«Gagauz Eri Başkanı» sözlerdän sora «yol açȇr» sözü diiştirmää sözlärlän «ya da Halk Topluşu eni seçimneri yol açêr»;

ikinci cümleyi açıklamaa aşaadakı redakțiyada: «Bakannık Komitetinin görevdän çıkması belli ediler Gagauz Eri Halk Topluşu kararınnan»;

eklemää payı (2) aşaadakı içindekisinnän:

«(2) «Bakannık Komiteti ilerleder tamannamaa funkțiyalarını Gagauziya Bakannık Komiteti onaylayınca Gagauz Eri Bakannık Komitetinin eni azalarını. Bu dönemdä Bakannık Komiteti tamannêêr sade cümnä işlerinin önderlemäk funkțiyalarını.»;

eklemää payı (3) aşaadakı içindekisinnän:

 «(3) Görevdän çıkmaktan sora Bakannık Komiteti:

а) var nasıl kabletsin tamannamaa deyni tecil aktları, angıları lääzım administrativ organnarı genel önderlemäk için;

б) lääzım saalasın kanonnarın uygulanmasını, tamannasın genel önderlemäk hem altındakı organizațion strukruraların çalışmasını kontrol etmäk funkțiyalarını, tamannasın avtonomiyanın ekonomika hem soțial gelişmesi programalarını, saalasın avtonomiyanın hem onun teritoriyasında yaşayan vatandaşların güvenniini;

 в) var nasıl çözsün avtonomiyanın yaşamasını saalayan hergünkü soruşları;

 г) var nasıl çözsün tamannamak proțesindä bulunan bitirilmesi lääzım olan işleri, angılarını başladı etkili Bakannık Komiteti.»;

д) yok nasıl alsın ölä karar, angıları taa sora koyabilir uzun zamannı üklülük sorakı Bakannık Komitetinä;

е) yok nasıl alsın işä görevli kişileri, yapsın reforma hem başka önemni akțiyaları.

 

 1. Statyada 78:

payda (2) sözleri «erli halk öneticilii organnarının» diiştirmää sözlerä «altındakı organının», sözleri sä «halk öneticilii organnarının» diiştirmää sözlerä  «altındakı organnarın»;

payda (3) sözleri «Halk Topluşu tarafından» diiştirmää sözlerä  «Gagauz Eri Halk Toluşu tarafından ret edilsin kompetent daava instanțiyasında».

 

 1. Statyada 80:

paya (1) eklemää aşaadakı cümleyi: «Gagauziya Avtonom-teritorial bölgesinin  birleştirilmiş büceti oluşêr merkez bücettän, munițipiylerin (kasabaların), küülerin (komunaların) bücetlerindän.»

payda (5) после слова «açık şekildä» sözdän sora eklemää sözleri «Gagauziyanın Ofițial bületenindä “Ekspres-Kanon”».

 

 1. Eklemää statyaları 801, 802, 803 aşaadakı içindekisinnän:

«Statya 801

 • Gagauziya Avtonom-teritorial bölgesi kurêr şartları türlü ekonomika çalışmaları formalarını geliştirmäk için hem koruyêr avtonomiya ekonomikasının intereslerini.
 • Gagauziyanın ekonomikası cümneyä orientirli serbest panayır ekonomikasıdır, angısı saalêêr çorbacılık zaametlerin serbestliini. 
 • Ekonomika ilişkileri temellener vatandaşın hem devletin, tüketicinin hem üreticinin, çalışanın hem iş verenin arasında cümnä ortaklıına.
 • Gagauziyanın ekonomika hem cümnä gelişmesi uurları belli edilerlär amaçlı gelişmäk programalarınnan.
 • Gagauziya garantiyalêêr yatırımnarın hem yatırım zaametlerinin korumasını kanonda belli edildii gibi.

 

Statya 802

         Gagauziyada işleer vergi sisteması, angısı saalêêr Gagauziyanın birleştirilmiş bücetinä vergilerin hem ödemelerin toplanmasını. Vergi nizamı, şartları hem büüklüü belli ediler kanonnan.

Статья 803

(1) Gagauz Eri Hesap palatası avtonom bölgesinin  teritoriyasında en üüsek finans kontrolu organıdır, o kurulu Gagauz Eri Halk Topluşu tarafından. Hesap palatası kendi funkțiyalarını tamannamakta baamsızdır hem işleer Moldova Respublikası Konstituțiyasına, Gagauz Eri Temel Kanonuna, «Gagauziya (Gagauz Eri) ayırı yuridik statusu için» Moldova Respublikası kanonuna hem erli kanonnara uygun olarak.

(2) Hesap palatası oluşêr iki azadan, angılarını onaylêêr Gagauz Eri Halk Topluşu Hesap palatası Başının teklifinä görä. Hesap palatasının organizațiya hem çalışma nizamı belli ediler kanonnan.

 (3)  Hesap palatası Başını koyêr Halk Topluşu Hesap palatası azalarından Halk Topluşu Başının teklifinä görä beşyıllık dönemä.

(4)  Hesap palatası her yıl verer Halk Topluşuna cümnä finansları hem onnarın kullanması uurunda raport.

 (5)  Hesap palatası gerçekleştirer kontrol publik finanslarının oluşmak, önderlemäk hem kullanmak nizamı hem dä publik mülkün önderlemesi uurunda.

 

 1. Statyaya 81 eklemää payı (5) aşaadakı içindekisinnän:

      «(5) Erli publik önderlemäk organnarı hazırlêêrlar, onaylêêrlar hem tamannêêrlar erli bücetleri. Erli publik önderlemäk organnarının araçlarını olmaz almaa, kanona görä durumnardan kaarä.».

 

 1. Statyadan 82 payı (3) çıkarmaa.

 

 1. Statyayı 84 açıklamaa aşaadakı redakțiyada:

«Statya 84

Gagauz Eri Apeläțiya palatası altındakı daavalara görä sayılêr ikinci instanțiya daavası hem inceleer işleri apeläțiya ya da kasațiya proțedurasına görä, ama o durumnarda, angıları doorudan belli ediler kanonnan, inceleer işleri ilk instanțiya daavası gibi.».

 

 1. Statyada 87 sözleri «Tribunalında hem daava kurumnarında» diiştirmää sözlerä «Avtonom-teritorial bölgesi Gagauziya daava instanțiyalarında».

 

 1. Statyayı 88 açıklamaa aşaadakı redakțiyada:

«Statya 88

 • Gagauz Eri Prokuraturası gerçekleştirer zaametini Moldova Respublikasının Konstituțiyasına, kanonnarına, Gagauz Eri Temel Kanonuna hem kanonnarına uygun olarak.
 • Gagauz Eri prokuroru görevä koyulêr hem görevdän çıkarılêr Moldova Respublikasının Genel prokuroru tarafından Gagauz eri Halk Topluşu teklifinä görä hem görevinä görä sayılêr Moldova Respublikası Genel prokuratura kolegiyasının azası.
 • Gagauz Eri alttakı prokurorları görevä koyulêr hem görevdän çıkarılêr Moldova Respublikası Genel prokuroru tarafından Gagauz Eri prokurorunun teklifinä görä, angısı uydurulu Halk Topluşunnan.
 • Gagauz Eri prokuroru hem onun yardımcıları lääzım yaşasınnar Gagauz Eri teritoriyasında hem bilsinnär gagauz dilini.

                     

 1. Statyada 94 «deputatların seslerinnän» sözündän sora eklemää sözleri «ya da Gagauziya referendumunnan».

 

 

Statya 2.  Bu kanon kuvedä girer yayınnamak günündän.

 

 

 

 

 Gagauziya (Gagauz Eri ) Başkanı                                            Evgeniya GUȚUL                                                                    

 

 

 

mun. Komrat, mardın 15-i 2024 y.

№ 56-ХХ/VII

 

 

ЗАКОН №56
от 15 марта 2024 года

О внесении изменений и дополнений в Уложение Гагаузии (Гагауз Ери) № 28-XXX/I от 14.05.1998 г.

 

         Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий закон.

 

Статья 1. В Уложение Гагаузии (Гагауз Ери) № 28-XXX/I от 14.05.1998 г., с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

 1. В статье 45:

единую часть обозначить частью (1);

в части (1) слова «не позднее чем в трехмесячный срок» заменить словами «в первое воскресение»;

дополнить частью (2) следующего содержания:

«(2) В случае самороспуска, либо досрочного роспуска по инициативе Главы Гагаузии, на основании пункта 10) статьи 68 настоящего Уложения, выборы депутатов Народного Собрания проводятся в трехмесячный срок с даты принятия решения.».

 

 1. В статье 46:

единую часть обозначить частью (1);

часть (1) дополнить предложением следующего содержания:

«В этот период не могут вноситься изменения в Уложение Гагаузии и не могут быть приняты, изменены или признаны утратившими силу местные законы, за исключением нахождения в ситуации чрезвычайного, осадного или военного положения.»;

дополнить частью (2) следующего содержания:

«(2) Законопроекты, принятые к рассмотрению Народным Собранием Гагаузии предыдущего состава, рассматриваются вновь избранным Народным Собранием в соответствии с процедурой, установленной Регламентом Народного Собрания Гагаузии.».

 

 1. В статье 47 слова «Трибунал Гагаузии» заменить словами «Апелляционная палата Комрат».

 

 

 1. В статье 48:

в части (1) слово «проживающий» заменить словами «проживавший не менее трех лет на территории Гагаузии и проживающий не менее 12 месяцев»;

     дополнить частью (11) следующего содержания:

    «(11) При проведении выборов в Народное Собрание Гагаузии право избирать имеют граждане Республики Молдова, проживающие не менее трех лет на территории Гагаузии и не менее 12 месяцев на территории соответствующего избирательного округа.»

 

 1. Статью 49 изложить в следующей редакции:

«Статья 49

 • Депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голосование или за взгляды, выраженные при исполнении мандата.
 • Привлечению депутата к судебной ответственности за преступление или правонарушение, кроме случаев за действия, носящих коррупционный характер, должно предшествовать его заслушивание на заседании Народного Собрания Гагаузии.».

 

 1. В статье 51:

в пункте 6) слова «, а также дача согласия на назначение и освобождение от должности глав администраций районов Гагаузии» исключить;

в пункте 8) после слова «Гагаузии» дополнить словами «в порядке, установленном законом»;

пункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) оспаривание в судебной инстанции постановлений и распоряжений Главы Гагаузии, постановлений Исполнительного Комитета и других органов публичной власти Гагаузии в случае их противоречия Уложению и местным законам»;

в пункте 11) после слова «утверждение» дополнить словом «стратегий», а после слова «среды» дополнить словами «, а также осуществление контроля за их исполнением»;

в пункте 18) слова «и уточнение бюджета» заменить словами «и утверждение отчетов о его исполнении»;

дополнить пунктами 20), 21) и 22) следующего содержания:

«20) право законодательной инициативы в Парламент Республики Молдова;

    21) дача согласия на привлечение к юридической ответственности Главы Гагаузии и депутатов Народного Собрания Гагаузии. Согласие дается 2/3 голосов избранных депутатов Народного Собрания Гагаузии;

    22) другие компетенции, установленные действующим законодательством».

 

 1. Статью 52 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) В случае не избрания Председателя Народного Собрания Гагаузии в течение 60 дней со дня начала работы учредительного заседания, Народное Собрание считается распущенным по праву. В этом случае Глава Гагаузии издаёт Постановление о констатации факта роспуска Народного Собрания Гагаузии по праву и назначает новые выборы. Новые выборы проводятся Центральной избирательной комиссией Гагаузии не позднее трех месяцев с даты констатации роспуска Народного Собрания Гагаузии.».

 

 1. В статье 53 после слова «языком» дополнить словами «и проживать на территории Гагаузии».

 

 1. В пункте 6) части (1) статьи 55 после слова «касающиеся» дополнить словом «организации».

 

 1. В статье 56:

часть (3) исключить;

в части (4) после слова «депутатов» дополнить словами «или референдумом»;

в части (7) после слов «в тексте закона» дополнить словами «, но не ранее даты опубликования».

 

 1. В статье 57:

    единую часть обозначить частью (1);

    дополнить частями (2) и (3) следующего содержания:

«(2) Важнейшие вопросы жизни общества и Гагаузии выносятся на референдум.

 • Законы, принятые по итогам референдума, имеют высшую юридическую силу на территории Гагаузии.».

 

 1. В статье 61:

дополнить частью (11) следующего содержания:

«(11) Выборы Главы Гагаузии проводятся в первое воскресение после истечения срока полномочий предыдущего Главы Гагаузии.»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Выборы Главы Гагаузии признаются несостоявшимися, если в первом или во втором туре голосования приняли участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.»;

в части (3) слова «Трибуналом Гагаузии» заменить словами «Апелляционной палатой Комрат».

 

 1. В статье 62:

в части (1) после слова «Молдова» дополнить словами «имеющий право избирать,», а после слова «Гагаузии» дополнить словами «не менее 10 лет»;

дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) В период исполнения своего мандата Глава Гагаузии обязан проживать на территории Гагаузии.».

 

 1. Статью 63 дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) При проведении выборов Главы Гагаузии право избирать имеют граждане Республики Молдова, проживающие на территории Гагаузии не менее трех лет.».

 

 

 1. Часть (2) статьи 64 изложить в следующей редакции:

«(2) Присяга приносится на гагаузском языке в торжественной обстановке на специальном заседании Народного Собрания Гагаузии в 30-дневный срок после объявления результатов выборов, но не ранее истечения срока полномочий предыдущего Главы Гагаузии.».

 

 1. В статье 68:

в пункте 3) после слова «структуру» дополнить словами «и состав», а после слова «Комитета» слова «и его состав» исключить;

пункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) после консультаций с фракциями и Президиумом Народного Собрания вправе досрочно распустить Народное Собрание по следующим основаниям:

а) в случае невозможности формирования Исполнительного Комитета Гагаузии в течение 45 дней после внесения предложения о его составе, при условии отклонения не менее двух раз предложения Главы Гагаузии по составу Исполнительного Комитета, соответствующего требованиям действующего законодательства;

б) блокирования в течение двух месяцев проекта закона о бюджете Гагаузии;»;

дополнить пунктом 101) следующего содержания:

«101) не может досрочно распустить Народное Собрание Гагаузии в течение одного года после выборов по основаниям, изложенным в пункте 10) настоящей статьи, а также в период чрезвычайного положения, объявленного в условиях закона на территории Гагаузии, и в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий Главы Гагаузии.»;

в пункте 11) после слова «преступностью» дополнить словами «и Совет безопасности автономии»;

в пункте 16) после слова «освобождает» дополнить словами «от должности»;

дополнить пунктом 17) следующего содержания:

«17) делегирует в условиях и порядке, определенных законом, представителей в состав административных советов государственных инвестиционных фондов и в другие центральные административные органы Республики Молдова.».

 

 1. В статье 70:

    в части (3) после слов «об отстранении Главы Гагаузии» дополнить словами «двумя третями голосов избранных депутатов»;

    дополнить частью (4) следующего содержания:

    «(4) Глава Гагаузии отстраняется от должности по праву со дня утверждения результатов референдума, решением суда.».

 

 1. Статью 71 изложить в следующей редакции:

«Статья 71

    (1) Должность Главы Гагаузии становится вакантной в случае истечения срока полномочий, отставки, отстранения от должности согласно статьи 70, окончательной невозможности исполнять свои обязанности или смерти.

(2) Заявление об отставке Главы Гагаузии представляется Народному Собранию, которое принимает его к сведению и объявляет должность вакантной.

(3) Если Глава Гагаузии по состоянию здоровья или другим объективным причинам не способен исполнять свои обязанности, временное исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии.     

(4) Невозможность исполнения Главой Гагаузии своих обязанностей в течение более чем 60 дней подтверждается судебной инстанцией в 30-дневный срок после поступления обращения.»

(5) После того, как должность Главы Гагаузии становится вакантной, Народное Собрание назначает выборы Главы Гагаузии, которые проводятся не позднее чем в трехмесячный срок со дня образования вакансии.».

 

 1. В статье 72:

в части (2) после слова «утверждает» дополнить словами «структуру и»;

дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Члены Исполнительного Комитета обязаны владеть гагаузским языком.».

 

 1. В статье 74:

в части (1) после слов «районов Гагаузии» дополнить словами «и другие лица, определенные законом»;

в части (4) слова «национальной безопасности» заменить словами «службы информации и безопасности», слово «министром» заменить словом «директором», а слово «Министерства» исключить.

 

 1. В статье 75:

в части (2) после слов «Главой Гагаузии» дополнить словами «и Народным Собранием Гагаузии на его специальном заседании».

 

 1. В статье 76:

единую часть обозначить частью (1);

в части (1):

после слов «Главы Гагаузии» слово «влечет» заменить словами «или выборы нового состава На­родного Собрания влекут»;

второе предложение изложить в следующей редакции: «Отставка Исполнительного Комитета констатируется постановлением Народного Собрания Гагаузии»;

дополнить частью (2) следующего содержания:

«(2) Исполнительный Комитет продолжает выполнять свои полномочия до утверждения Народным Собранием нового состава Исполнительного Комитета Гагаузии. В этот период Исполнительный Комитет выполняет только функции управления общественными делами.»;

дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) После отставки Исполнительный Комитет:

а) может принимать обязательные для исполнения акты, необходимые для общего руководства административных органов;

б) должен обеспечивать претворение в жизнь законов, осуществлять функции общего руководства и контроля за деятельностью подведомственных организационных структур, выполнять программы экономического и социального развития автономии, обеспечивать безопасность автономии и граждан, проживающих на ее территории;

в) может разрешать текущие повседневные дела, обеспечивающие жизнедеятельность автономии;

г) может разрешать дела, находящиеся в процессе исполнения, начатые полномочным Исполнительным Комитетом и требующие завершения;

д) не может принимать решения, которые впоследствии могут наложить долгосрочные обязательства на будущий Исполнительный Комитет;

е) не может назначать должностных лиц, проводить реформы и другие важные мероприятия.».

 

 1. В статье 78:

в части (2) слова «органа местного публичного» заменить словами «подведомственного органа», а слова «органов публичного» заменить словами «подведомственных органов»;

в части (3) слова «Народным Собранием Гагаузии» заменить словами «оспорены Народным Собранием Гагаузии в компетентную судебную инстанцию».

 

 1. В статье 80:

часть (1) дополнить следующим предложением «Консолидированный бюджет Автономного территориального образования Гагаузия состоит из центрального бюджета, бюджетов муниципиев (городов), сел (коммун).»;

в части (5) после слова «опубликованию» дополнить словами «в Официальном бюллетене Гагаузии «Ekspres-Kanon»».

 

 1. Дополнить статьями 801, 802, 803 следующего содержания:

«Статья 801

 • Автономное территориальное образование Гагаузия создает условия для развития различных форм экономической деятельности и защищает интересы экономики автономии.
 • Экономика Гагаузии представляет собой рыночную, социально ориентированную систему, обеспечивающую свободу хозяйственной деятельности.
 • Экономические отношения базируются на социальном партнерстве между гражданином и государством, потребителем и производителем, работником и работодателем.
 • Направления экономического и социального развития Гагаузии определяются целевыми программами развития.
 • Гагаузия гарантирует защиту инвестиций и субъектов инвестиционной деятельности в порядке, определяемом законом.

Статья 802

         В Гагаузии действует система налогообложения, обеспечивающая поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Гагаузии. Порядок, условия и размер налогообложения определяются законом.

Статья 803

 • Счетная палата Гагаузии (Гагауз Ери) является высшим органом финансового контроля на территории автономного образования, созданным Народным Собранием Гагаузии. Счетная палата независима в осуществлении своих функций и действует в соответствии с Конституцией Республики Молдова, Уложением Гагаузии, законом Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и местными законами.
 • Счетная палата состоит из трех членов, которые утверждаются Народным Собранием Гагаузии по представлению Председателя Счетной палаты. Порядок организации и деятельности Счетной палаты устанавливаются законом.
 • Председатель Счетной палаты назначается Народным Собранием из числа членов Счетной палаты по представлению Председателя Народного Собрания на пятилетний срок.
 • Счетная палата ежегодно представляет Народному Собранию доклад об управлении публичными финансами и их использовании.
 • Счетная палата осуществляет контроль за порядком формирования, управления и использования публичных финансовых средств, а также за управлением публичной собственностью.».

 

 1. Статью 81 дополнить частью (5) следующего содержания:

      «(5) Органы местного публичного управления разрабатывают, утверждают и исполняют местные бюджеты. Средства органов местного публичного управления не подлежат изъятию, кроме случаев, предусмотренных законом.».

 

 1. Часть (3) статьи 82 исключить.

 

 1. Статью 84 изложить в следующей редакции:

«Статья 84

Апелляционная палата Гагаузии является судом второй инстанции по отношению к нижестоящим судам и рассматривает дела в апелляционном либо кассационном порядке, а в случаях, прямо определенных законом, рассматривает дела в качестве суда первой инстанции.».

 

 1. В статье 87 слова «в Трибунале и судах» заменить словами «в судебных инстанциях Автономного территориального образования Гагаузия».

 

 1. Статью 88 изложить в следующей редакции:

«Статья 88

(1) Прокуратура Гагаузии осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами Республики Молдова, Уложением и законами Гагаузии.

(2) Прокурор Гагаузии назначается и освобождается от должности Генеральным прокурором Республики Молдова по представлению Народного Собрания Гагаузии и является по должности членом коллегии Генеральной прокуратуры Республики Молдова.

(3) Нижестоящие прокуроры Гагаузии назначаются и освобождаются от должности Генеральным прокурором Республики Молдова по представлению прокурора Гагаузии, согласованному с Народным Собранием.

(4) Прокурор Гагаузии и его заместители должны проживать на территории Гагаузии и владеть гагаузским языком.

 

 1. В статье 94 после слова «депутатов» дополнить словами «или референдумом Гагаузии».

 

 

Статья 2.  Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.

 

 

 

 

Глава (Башкан)

Гагаузии (Гагауз Ери)                                                                    Евгения ГУЦУЛ                                                                     

 

 

 

 

мун. Комрат, 15 марта 2024 г.

№ 56-ХХ/VII

поделиться

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.