Постановление № 198-XVI/VII от 07 июля 2023 г. — О законодательной инициативе Народного Собрания Гагаузии в Парламент Республики Молдова о проекте Закона «О внесении изменений в статью 2 Закона о реорганизации судебных инстанций № 76/2016»

HOTĂRÂRE 

Privind inițiativa legislativă a Adunării Populare a Găgăuziei către Parlamentul Republicii Moldova cu privire la proiectul de lege «cu privire la modificarea articolului 2 din Legea privind reorganizarea instanțelor judecătorești nr. 76/2016»

 

         În conformitate cu articolul 73 din Constituția Republicii Moldova, partea (1) a articolului 47 din Legea Republicii Moldova nr. 797/1996 «cu privire la adoptarea Regulamentului Parlamentului»,

Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă prezentă hotărâre:

  1. Se aprobă inițiativa legislativa privind proiectul Legii Republicii Moldova «cu privire la modificarea articolului 2 din Legea privind reorganizarea instanțelor judecătorești nr.76/2016».
  2. Se transmite către Parlamentului Republicii Moldova inițiativă legislativă cu privire la proiectul de lege al Republicii Moldova «cu privire la modificarea articolului 2 din Legea privind reorganizarea instanțelor judecătorești nr.76/2016» (se anexează).

 

  1. Prezentă Hotărâre intră în vigoare de la data adoptării.

 

 

 

Președintele

Adunării Populare a Găgăuziei                                         Dmitrii CONSTANTINOV

                                            

 

 

 

mun. Comrat, 07 iulie 2023 г.

№ 198-XVI/VII

 

 

 

PROIECT

 

 L E G E A

cu privire la modificarea articolului 2 din Lege
 privind reorganizarea instanțelor judecătorești nr. 76/2016

 

Parlamentul adoptă această lege organică.

 

Ст. I — Se completează articolul 2  din Legea privind reorganizarea instanțelor judecătorești nr. 76/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 184-192/387 din 01.07.2016) cu partea (21) , cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

«(21) Unificarea locațiilor Judecătoriei Comrat în mun. Ceadîr-Lunga și în or.Vulcănești cu locația centrală a Curții în mun. Comrat se va desfășura în conformitate cu cerințele prezentei legi, după coordonarea cu Adunarea Populară a Găgăuziei.».

 

Ст. II. – Prezenta lege intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                Igor GROSU

 

 

№ ________ mun. Chișinău,

____________ 2023 г.

   

 

 

NOTA EXPLICATIVĂ

la proiectul de lege «Cu privire la modificările și completările articolului 2 din Legea privind reorganizarea instanțelor judecătorești nr. 76/2016»

 

1. Numele sau numele autorului și, în funcție de circumstanțe, participanților la elaborarea proiectului de act normativ
Adunarea Populară a Găgăuziei
2.  Motivele care au condus la elaborarea proiectului de act normativ și obiectivele urmărite
         Acest proiect de lege a fost elaborat în conformitate cu și în dezvoltarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011) și a Strategiei de asigurare a independenței și integrității sectorului justiției pentru anul 2022-2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia (aprobat prin Legea nr. 211 din 06.12.2021), care a determinat că unul dintre obiectivele prioritare ale Republicii Moldova este construirea unui sector de justiție accesibil și responsabil din punct de vedere social, care să respectă standardele europene, asigură supremația dreptului și respectarea drepturilor omului și contribuie la consolidarea încrederii publicului în justiție.  În același timp, dreptul de acces la justiție, fiind un instrument fundamental pentru protecția altor drepturi umane și civile, în conformitate cu aceste Strategii, ar trebui să fie de natură reală, ceea ce implică, printre alte condiții, localizarea instanțelor judiciare în localități (așezări) accesibile geografic pentru populație.

         Totodată, în conformitate cu Legea în vigoare privind reorganizarea instanțelor judiciare nr. 76 din 21 aprilie 2016, se stabilește că de la 31 decembrie 2027, populația raionului Ceadîr-Lunga (peste 60 mii persoane) și raionuluiVulcanești (peste 30 de mii de persoane) în care sunt lichidate birourile judiciare va fi deservite numai de instanța din mun. Comrat.  Tinand cont de distanta de la Ceadîr-Lunga si Vulcanești pana la mun. Comrat (respectiv 36 și 83 km.), care vor trebui depășite pentru a se prezenta în instanță și a participa la ședințele de judecată, cheltuieli temporare, de transport, deplasare și alte cheltuieli financiare cauzate de deplasările la instanțe, accesul real la justiție din cauza proviziile materiale reduse vor fi limitate la un număr semnificativ de locuitori ai acestor zone.

Prin urmare, se propune un proiect de lege, adoptare  a cărui  va elimina, pe de o parte, obstacolele economice și geografice din calea accesului la justiție pentru locuitorii celor două regiuni administrative ale UTA Găgăuzia, iar pe de altă parte, va evita costurile semnificative nejustificate în aceste scopuri.

3.  Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele dezvoltate în vederea armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
 

Acest proiect permite consolidarea armonizării legislației naționale în domeniul justiției cu legislația Uniunii Europene.

4.  Principalele prevederi ale proiectului cu evidențierea elementelor noi
 

       Se propune completarea articolului 2 din Legea Republicii Moldova privind reorganizarea instanțelor judecătorești nr.76 din 21.04.2016 cu partea (21) din următorul conținut: «(21)  Unificarea locațiilor Judecătoriei Comrat în mun. Ceadîr-Lunga și în or.Vulcănești cu locația centrală a Curții în mun. Comrat se va desfășura în conformitate cu cerințele prezentei legi, după coordonarea cu Adunarea Populară a Găgăuziei.”

5.  Justificare financiară și economică
 

Implementarea acestui proiect de lege nu va necesita alocarea de fonduri bugetare suplimentare.

6.   Procedura de includere a actului în cadrul normativ actual
 

        Acest proiect de lege a fost elaborat în conformitate cu articolul 73 din Constituția Republicii Moldova, prevederile Legii Republicii Moldova nr.344/1994 «cu privire la statutul juridic Special al Găgăuziei (Gagauz-Eri)», Legea nr. 100/2017 «cu privire la actele normative», precum și în conformitate cu prevederile Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011) și a Strategiei de asigurare a independenței și integrității sectorului justiției pentru anul 2022-2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia (aprobat prin Legea nr. 211 din 06.12.2021)

        Proiectul de lege se încadrează în cadrul normativ actual și nu va necesita modificări la alte legi.

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О законодательной инициативе Народного Собрания Гагаузии в Парламент Республики Молдова о проекте Закона «О внесении изменений в статью 2 Закона о реорганизации судебных инстанций № 76/2016»

 

         В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Молдова, частью (1) статьи 47 Закона Республики Молдова №797/1996 года «О принятии Регламента Парламента»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:

  1. Одобрить законодательную инициативу о проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений в статью 2 Закона о реорганизации судебных инстанций № 76/2016».

 

  1. Направить в Парламент Республики Молдова законодательную инициативу о проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений в статью 2 Закона о реорганизации судебных инстанций № 76/2016» (прилагается).

 

  1. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

 

 

 

Председатель

Народного Собрания Гагаузии                                                        Д.Г. Константинов

 

мун. Комрат, 07 июля 2023 г.

№ 198-XVI/VII

 

 

 

ПРОЕКТ

 

З А К О Н

о внесении изменений в статью 2 Закона

 о реорганизации судебных инстанций №76/2016

 

Парламент принимает настоящий органический закон.

 

Ст. I — Статью 2 Закона о реорганизации судебных инстанций №76/2016 (Официальный монитор Республики Молдова №184-192/387 от 01.07.2016), с последующими изменениями, дополнить частью (21) следующего содержания:

«(21) Объединение местонахождений суда Комрат в мун. Чадыр-Лунга и в г. Вулкэнешть с центральным местонахождением суда в мун. Комрат будет осуществлено в соответствии с требованиями настоящего закона после согласования с Народным Собранием Гагаузии.».

 

Ст. II. – Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                            Игорь Гросу

 

 

№ ________ м. Кишинэу,

____________ 2023 г.

   

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений
в статью 2 Закона о реорганизации судебных инстанций № 76/2016»

 

1. Наименование или имя автора и, в зависимости от обстоятельств, участников разработки проекта нормативного акта
Народное Собрание Гагаузии
2. Причины, обусловившие разработку проекта нормативного акта, и преследуемые цели
        Данный законопроект разработан в соответствии и в развитии Стратегии реформы сектора юстиции на 2011-2016 годы (утверждена законом №231 от 25.11.2011) и Стратегии обеспечения независимости и неподкупности сектора юстиции на 2022–2025 годы и Плана действий по ее реализации (утвержден Законом №211 от 06.12.2021 г.), которыми определено, что одним из приоритетных целей Республики Молдова является построение доступного и социально ответственного сектора юстиции, соответствующего европейским стандартам, обеспечивающего главенство закона и соблюдение прав человека, содействующего укреплению доверия общества к правосудию. При этом право доступа к правосудию, будучи основополагающим инструментом защиты других прав человека и гражданина, в соответствии с названными Стратегиями, должно носить реальный характер, что предполагает, помимо других условий, расположение судебных инстанций в географически доступных для населения местах (населенных пунктах).

        Вместе с тем, в соответствии с действующим в настоящее время Законом о реорганизации судебных инстанций №76 от 21.04.2016 г. устанавливается, что с 31 декабря 2027 года население Чадыр-Лунгского района (свыше 60 тысяч человек) и Вулканештского района (свыше 30 тысяч человек), в которых ликвидируются судебные офисы, будут обслуживаться только судебной инстанцией с месторасположением в мун. Комрат. С учетом расстояния от Чадыр-Лунги и Вулканешть до мцн. Комрат (соответственно 36 и 83 км.), которое необходимо будет преодолеть для обращения в суд и участия в судебных заседаниях, временных, транспортных, командировочных и др.  финансовых затрат, вызванных поездками в судебную инстанцию, реальный доступ к правосудию из-за невысокого материального положения будет ограничен для значительного количества жителей этих районов.

Поэтому, предлагается проект закона, принятие которого позволит, с одной стороны, устранить экономические и географические препятствия для доступа к правосудию жителей двух административных районов АТО Гагаузия, а с другой стороны, избежать неоправданных значительных расходов на эти цели.

3. Описание степени совместимости для проектов, разработанных в целях гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза
 

Данный проект позволяет усилить гармонизацию национального законодательства в области юстиции с законодательством Европейского Союза.

4. Основные положения проекта с выделением новых элементов
 

      Предлагается дополнить статью 2 Закона Республики Молдова о реорганизации  судебных инстанций №76 от 21.04.2016  частью (21) следующего содержания: «(21) Объединение местонахождений суда Комрат в мун. Чадыр-Лунга и в г.  Вулкэнешть с центральным местонахождением суда в мун. Комрат будет осуществлено в соответствии с требованиями настоящего закона после согласования с Народным Собранием Гагаузии.».

5. Финансово-экономическое обоснование
 

      Реализация данного законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

6. Порядок включения акта в действующую нормативную базу
 

       Настоящий законопроект разработан в соответствии  со ст. 73 Конституции Республики Молдова, положениями Закона Республики Молдова №344/1994      «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Закона №100/2017 «О нормативных актах», а также в соответствии с положениями Стратегии реформы сектора юстиции на 2011-2016 годы (утверждена Законом №231 от 25.11.2011), Стратегии обеспечения независимости и неподкупности сектора юстиции на 2022–2025 годы и Плана действий по ее реализации (утвержден Законом  № 211  от  06.12.2021).

       Законопроект вписывается в действующую нормативную правовую базу и не потребует внесения изменений в другие Законы.

поделиться

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.